Artikel 1: Definities 

   1. Mr. Speazy , gevestigd te President Rooseveltlaan 768, KvK-nummer 88439372, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
   2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
   3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
   4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
   2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 

   1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
   2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
   3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
   4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
   5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

   1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
   2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
   3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
   4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht voor aankopen

   1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Na het aanmelden van de retour, heeft de consument 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na het ontvangen de retour terugstorten mits het product reeds in goed orde retour ontvangen is. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons zijn voor eigen rekening. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending. De risico’s van eventuele fouten, schades of vermissingen tijdens transport zijn voor de afzender. 
   2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
   3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
   4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    Een waardvermindering bij een gebruikt product kan toegepast worden volgens de wettelijke retourvoorwaarden. 
   5. Zakelijke, instanties en overheidsinstellingen bestellingen hebben geen recht op een retour of een annulering en kunnen zich niet beroepen op een retour of een annulering van een geplaatste bestelling/service. Een herroepingsrecht is enkel voor een consument van toepassing volgens het wetboek, artikel 230o Burgerlijk Wetboek Boek 6 . 
    • Retouradres:
     Mr. Speazy
     President Rooseveltlaan 768 of 768-D
     4382NB, Vlissingen

   6.  Herroepingsrecht voor service/ opdracht: De consument stemt in bij het plaatsen van de bestelling o m de gekozen service/ dienstopdracht die eventueel besteld wordt bij een product binnen de bedenktijd te mogen starten, uitvoeren en verrichten. De consument verklaart hiermee afstand te doen van de wettelijke herroepingsrecht voor aankopen op afstand van 14 dagen. Bij een annulering vóór het voltooien van de service/ opdracht, worden de eventuele gemaakte kosten tot het moment van de annulering in rekening gebracht. 
   7. Installatie/ diensten voorwaarden:  https://mrspeazy.nl/installatieservice/

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

   1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
   2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
   3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
   4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
   5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

   1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 8: Onderzoek, reclames

   1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
   2. Reclames met betrekking tot beschadigingen dienen binnen 24 uur gemeld te worden, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 3 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

    Uitpakken en controleren product: 

    De koper dient de uitpak-instructies van de fabrikant te volgen. Deze instructies zijn terug te vinden in de verpakking en op de website van de fabrikant. 

    Bij gevoelige producten zoals televisies en voor een zorgvuldige afhandeling van schade dient de koper het product direct na het uitpakken te controleren op de werking door het product aan te zetten en te checken of er zichtbare schade is, als de koper schade ziet, dient de koper direct en binnen uiterlijk 24 uur de schade te melden aan Mr. Speazy. De koper  dient het product terug in de verpakking te plaatsen, de koper dient producten zoals televisies te controleren op de werking bijvoorbeeld vóór het ophangen aan de muur, dat is van belang omdat Mr. Speazy anders niet kan controleren wanneer de schade is ontstaan, als de koper deze instructies niet volgt, kan Mr. Speazy de schade niet meer in behandeling nemen en de koper is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade. 

   3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
   4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
   5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
   6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Monsters en modellen

   1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
   2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 

Artikel 10: Levering

   1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
   2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
   3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
   4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
   5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
   6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
   7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 
   8. Bestelling annulering na verzending 

    Wilt u uw bestelling annuleren nadat de zending is overgedragen aan de vervoerder of weigert u de zending tijdens de levering? dan worden de gemaakt kosten voor de retourzending in rekening gebracht, de kosten zijn (per zending/leverpoging) €28 voor PostNL zendingen en €82 voor Dynalogic, Logique en Postnl Extra InHome zending. Annuleert u voordat de bestelling is verzonden? dan worde n er geen kosten in rekening gebracht. 
    -De gemaakte servicekosten voor he gebruikmaken van betalingsregeling bij providers zoals Klarna, Pay In3 worden na een annuleringen of een retour niet kwijtgescholden. Deze kosten dient de koper uiteindelijk te voldoen aan deze providers. 

Artikel 11: Overmacht

   1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
   2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
   3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
   4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
   5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

   1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

   1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
   2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
   3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
   4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
   5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
   6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

   1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
   2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtenregeling

 • Mr. Speazy beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mr. Speazy, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Mr. Speazy ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Mr. Speazy. Indien de webwinkel is aangesloten bij een geschillencommissie en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot geschillencommissie, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door geschillencommissie aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Mr. Speazy als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. 
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16: Garanties

   1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
   2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
   3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
   4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
   5. 5.  De garantie afhandeling vindt plaats bij Mr. Speazy vesteging te Vlissingen. Voor een garantie afhandeling dient het product aanwezig te zijn bij Mr. Speazy locatie te Vlissingen. Als klant kiest om het product te laten ophalen dient het product in de originele te zijn zodat wij het product kunnen afhalen en terugbrengen. 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
   2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mr. Speazy is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
   3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
   4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
     

 

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica,

toepasselijk in gevallen waarin MrSpeazy.nl als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.

Algemene bepalingen klachten en defecten

1. Prijs

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die op het reparatieformulier, of wel reparatiebon, zijn omschreven door de klant en de winkel medewerker namens Mr.Speazy. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en eenmalig de reparatiekosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.

2. Reparatiebon

De reparatiebon wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door de winkelmedewerker, of monteur, en consument. Het is niet mogelijk online een offerte te ontvangen, deze kan wel beschikbaar worden gesteld in één van de Mr.Speazy filialen.

3. Vrijblijvend

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeldt op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil laten repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Mrpeazy.nl en betaalt dan enkel de verzendkosten voor eventuele retourzending, of wel onderzoekskosten voor de verleende dienstverlening.

4. Duur

Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de tijdsduur. De totale duur kan door, onvoorziene omstandigheden, langer bedragen dan voorafgaand kortgesloten. Mrspeazy.nl streeft naar directe reparatie van de aangeboden producten, in gevallen waarin de onderdelen niet voorradig zijn of de onderdelen gebreken vertonen kan de reparatieduur langer bedragen.

5. Kwaliteit

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. Mrspeazy.nl. behoudt zich het recht voor tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen

6. Factuur

Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatiebon waarop de verrichte werkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staan vermeld. De reparatiebon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens als garantiebewijs.

7. Aansprakelijkheid

Mrspeazy.nl. is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.

8. Garantie

mrspeazy.nl geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de mrspeazy.nl filialen heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade, drukschade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

9. Retour

Wanneer binnen drie maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet mrspeazy.nl . een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

10. Verlies van data

Mrspeazy.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

11. Vochtschade

Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen door een van de filialen van mrspeazy.nl Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Mrspeazy.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

12. Niet betaalde producten/ diensten

Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van Mrspeazy.nl  aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Mrspeazy.nl bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Mrspeazy.nl uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

13. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Mrspeazy.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Mrspeazy.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

14. Niet betaalde producten/ diensten. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van Mrspeazy.nl aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is Mrspeazy.nl bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd). Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 6 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal Mrspeazy.nl uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.

15. Geschillen. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Mrspeazy.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

17. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Mrspeazy.nl  zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.